Gemeente Westerveld staat open voor pilot stralingsarm wonen

Op 25 augustus 2020 vond er tijdens een politieke avond van gemeente Westerveld een debat plaats over het Initiatiefvoorstel Beleid Antennes en Zendmasten dat Wilfred Beets van Progressief Westerveld had ingediend. Een onderdeel daarvan betrof de mogelijkheid tot stralingsarm bouwen en stralingsarme woongebieden in gemeente Westerveld.

Inspreken en debat

Het debat startte die avond met twee insprekers die de gemeente verzochten om een stralingsarm woongebied in Westerveld mogelijk te maken, aangezien daar bij een groep inwoners van Westerveld behoefte aan is.

Vervolgens gaf raadslid Wilfred Beets in een toelichting aan dat het beleidsvoorstel om een ‘zendmasten-visie’ gaat. Dit voorgenomen beleid kan straks meegenomen worden in het participatietraject van de Omgevingswet. De datum van de invoering van de Omgevingswet verschuift echter steeds meer naar achteren, terwijl er voor een aantal recente ontwikkelingen wel nu al nieuw beleid gemaakt moet worden.

Na een levendig debat bleek dat alle partijen positief staan ten opzichte van burgerinitiatieven die een pilot voor stralingsarm wonen willen bewerkstelligen. Dit kan gewoon nu al gerealiseerd worden. Het voorstel sluit aan bij het advies van het College om dit onderwerp mee te nemen in de Omgevingsvisie.

Verantwoordelijk wethouder Klaas Smidt gaf tijdens het debat aan dat zij als College in de woonvisie al hebben uitgesproken dat zij altijd initiatieven van groepen bewoners met een specifieke woonbehoefte zullen omarmen. In die zin dat ze dat, zover ze kunnen, zullen faciliteren. Maar de vraag moet wel vanuit de samenleving komen. Aldus de wethouder (zie hier vanaf 2:41 uur). Daarnaast staat hij ervoor open om in gesprek te gaan met Progressief Westerveld op basis van de specifieke deskundigheid die zij al verzameld hebben.

Het volledige debat is terug te kijken via deze link (vanaf 1:48 uur). Zie ook dit nieuwsbericht dat Hans Knijff van Dagblad van het Noorden schreef over deze politieke avond.

Besluitvorming

De besluitvorming over het initiatiefvoorstel vond vervolgens plaats op 8 september 2020. Tijdens deze raadsvergadering bleek nogmaals dat alle partijen open staan voor een pilot van een burgerinitiatief voor een stralingsarm woongebied, maar dat ze het niet nodig vonden om hier een apart beleidsvoorstel voor aan te nemen. Het onderwerp zal ingebed worden in de Omgevingsvisie.

We waren zeer verheugd om te zien dat er serieuze kansen liggen in het realiseren van een pilot voor een stralingsarm woongebied in gemeente Westerveld. Het had mooi geweest als het initiatiefvoorstel wel officieel was aangenomen, maar de intenties zijn duidelijk en we gaan hier met ons burgerinitiatief Stralingsbewust Wonen zeker een vervolg aan geven!

Interesse als deelnemer?

Woon je zelf in gemeente Westerveld en heb je ook interesse in dit nog op te richten stralingsarme woongebied? Meld je dan bij ons aan. Let op: het is geen kant en klaar project, dus er wordt van iedereen verwacht dat er actief wordt meegedacht en meegeholpen aan de feitelijke realisatie. Het is een burgerinitiatief, dus wij zullen zelf met z’n allen het werk moeten verzetten.

We zijn al met de gemeente Westerveld in gesprek. Ze zijn op de hoogte van het feit dat er serieuze interesse is in een stralingsarm woongebied. We willen je vragen om de contacten via Stralingsbewust Wonen te laten verlopen, zodat de gemeente niet onnodig tijd hoeft te besteden aan het beantwoorden van allerlei vragen.

Interesse als gemeente?

Het is onze ambitie om minimaal in elke provincie zo’n stralingsarm woongebied te realiseren, dus het is niet de bedoeling dat alle stralingsgevoelige mensen vanuit heel Nederland in Westerveld gaan wonen. We vinden het juist belangrijk dat mensen vanwege regionale gebondenheid in hun eigen regio kunnen blijven wonen.

Wilt u in uw gemeente ook zo’n stralingsarm woongebied mogelijk maken, dan horen we graag van u!