Uitwerking van ons voorstel verstuurd aan Staatssecretaris Mona Keijzer

Op 10 juni 2020 hebben we (samen met Stichting EHS en CPLD vereniging) een constructief gesprek gehad met Staatssecretaris Mona Keijzer over o.a. de mogelijkheden voor het realiseren van stralingsarme woongebieden. In dit gesprek vroeg de staatssecretaris om haar een brief te sturen met een uitwerking van onze oplossingen. Op 7 juli 2020 hebben wij onze gezamenlijke brief naar Mona Keijzer verstuurd. Hierin was ook een toelichting op ons voorstel voor stralingsarme woongebieden opgenomen.

Brief aan Mona Keijzer

Vanwege de toenemende hoeveelheid zendmasten en straling worden stralingsarme gebieden steeds schaarser. Aangezien de behoefte aan stralingsarm wonen en leven toeneemt, dient hier een oplossing voor gevonden te worden. Wij pleiten daarom voor het realiseren van duurzaam stralingsarme gebieden waar mensen kunnen wonen en werken.

Belangrijke elementen voor stralingsarme woongebieden zijn onder meer:

  • tenminste één stralingsarm woongebied in elke provincie (vanwege regionale gebondenheid);
  • in het gebied worden geen nieuwe zendantennes of eventuele 5G-toepassingen (bij)geplaatst;
  • creëren van een uitzonderingspositie voor stralingsarme woongebieden in verband met dekkingsverplichtingen;
  • handelingsperspectieven vaststellen voor gemeenten, provincies en telecombedrijven;
  • stralingsarme woongebieden plek geven in Omgevingsvisie en plaatsingsplangesprek met Telecomaanbieders;
  • overleg noodzakelijk met gemeenten, VNG, ministerie van BZK, providers en Monet;
  • realisatie eerste stralingsarme woongebieden op korte termijn.

Lees hier de uitwerking van ons voorstel voor stralingsarme woongebieden, zoals we dat aan de staatssecretaris hebben gestuurd (PDF).

Vervolg

Wij verwachten op grond van de afspraken die wij hebben gemaakt tijdens ons overleg op 10 juni dat de staatssecretaris aan de slag gaat met onze gesprekspunten. Er is afgesproken dat zij hierover in overleg gaat met de ministeries van VWS en BZK. Wij hebben verzocht om als gesprekspartner betrokken te worden bij dit interdepartementale overleg. We houden jullie op de hoogte!

Bijlage: Voorstel stralingsarme woongebieden

Update: Uiterlijk op 16 oktober 2020 zullen we een officiële reactie van het Ministerie van EZK ontvangen.