Op gesprek bij Staatssecretaris Mona Keijzer

Op uitnodiging van staatssecretaris Mona Keijzer vond op 10 juni 2020 bij het Ministerie van EZK in Den Haag een gesprek plaats met een afvaardiging van diverse Nederlandse stralingsbewuste organisaties, te weten Rob van der Boom, Jos Timmer en Carolien Schooneveld namens Stichting EHS, Alja Hoeksema en Rob Verboog namens CPLD Vereniging en Silvia Belgraver namens Stralingsbewust Wonen.

Het gesprek was bedoeld om de maatschappelijke bezorgdheid over de gevolgen van de toenemende hoeveelheid straling te bespreken. Vanuit Stralingsbewust Wonen waren we bij het gesprek aanwezig om de behoefte van burgers aan stralingsarme woongebieden onder de aandacht te brengen en de mogelijke oplossingen die wij daarvoor zien.

Bij het gesprek waren naast staatssecretaris Mona Keijzer ook aanwezig: de vier direct betrokken EZK-ambtenaren, w.o. plaatsvervangend directeur Digitale Economie mevrouw Heleen Uijt de Haag, beleidsmedewerksters Lubna Safeer en Ghyslaine Krebbekx. Namens het Kennisplatform EMV waren aanwezig: Ton Rombouts (voorzitter en tevens lid CDA-fractie Eerste Kamer), Monique Beerlage (secretaris) en Fred Woudenberg (tevens hoofd van het cluster leefomgeving bij GGD Amsterdam).

Het gesprek

Vanwege de geplande gesprekstijd van 1,5 uur hadden we een selectie van de meest belangrijke gesprekspunten gemaakt. Ons gesprekspunt ging uiteraard over het realiseren van stralingsarme woongebieden in Nederland. Hierover ontstond een zeer levendig en inhoudelijk gedetailleerd debat met de staatssecretaris. De dekkingsgraad van 98% kwam aan de orde, met de vraagstelling of die 2% dan ruimte biedt voor een stralingsarm woongebied, zoals wij dat voor ogen hebben.

Een nog veel betere oplossing zou zijn om een uitzonderingspositie te creëren voor stralingsarme gebieden, zoals nu ook al het geval is voor de Natura 2000-gebieden, de gebieden die vallen onder de bescherming voor radioastronomie en voor de buitenwateren. Aangezien het Wetsvoorstel Telecomcode binnenkort in de Tweede Kamer besproken zal worden, is dit bij uitstek het moment om de stralingsarme gebieden daar ook specifiek in op te nemen.

Vervolg

Tijdens het gesprek bleek dat niet alleen de telecombedrijven en het ministerie van EZK hierbij betrokken zijn, maar ook lagere overheden, zoals gemeente en provincie. De staatssecretaris achtte het daarom van belang om ook het ministerie van Binnenlandse Zaken erbij te gaan betrekken. Daarnaast wilde ze ook het ministerie van VWS er bij betrekken vanwege de gezondheidsaspecten.

De staatssecretaris gaf aan een brief van ons te willen ontvangen met de door ons voorgestelde oplossingen, welke zij gaat voorleggen aan de bewindspersonen van VWS en Binnenlandse Zaken. Mona Keijzer wil met ons in gesprek blijven en staat open voor een vervolg, dus dat biedt een goede opening om onze plannen ook beleidsmatig goed geregeld te krijgen!